Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGökçe, Feridun Suat
dc.contributor.authorGökçe, Aylin Hande
dc.date.accessioned2021-03-31T20:26:04Z
dc.date.available2021-03-31T20:26:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5798/dicletip.661406
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNek1qQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12900/46
dc.description.abstractAmaç: Akut kolesistit acil servis ve genel cerrahi polikliniklerinde sık tanı alan hastalıklardandır. İnflamasyon derecesi hastalığın morbidite ve mortalitesi üzerine etkilidir. Bu çalışmada inflamasyon derecesini ölçmede; nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi düzeyini klasik inflamasyon belirteçleriyle karşılaştırmak ve hangi değerlerin daha anlamlı olduğunu değerlendirmek istedik. Yöntemler: Kliniğimizde Haziran 2012 ve Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan kolesistektomi olguları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya alınan olgular; patoloji sonuçlarına göre akut kolesistit olan olgular grup 1, akut kolesistit olmayan olgular ise grup 2 olarak ayrıldı. Çalışmada gruplar arası yatış süreleri, C-Reaktif Protein (CRP), lökosit değerleri, nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (PLO), kırmızı kan hücre dağılımı (RDW) ve ortalama trombosit hacmi düzeyleri (MPV) karşılaştırıldı. Bulgular: Grup 1 deki olguların hastanede yatış süresi grup 2 ye göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha uzundu (p<0.001). Gruplar arası MPV ve RDW değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p=0.128, p=0,707). Grup 1’de NLO, PLO, lökosit ve CRP değerleri grup 2 ye göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı ( hepsi; p<0.001). Sonuç: Çalışmamızda, akut kolesistit tanısında RDW ve MPV değerlerini, inflamasyon belirteci olarak anlamlı bulmadık. Akut kolesistitte, inflamasyon derecesini saptamada; NLO ve PLO’ nın rutinde kullanılan tetkikler olan lökosit ve CRP değeri kadar anlamlı olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractObjective: Acute cholecystitis is one of the common conditions encountered in emergency services and general surgery outpatient clinics. Survival and mortality rates positively correlate with the severity of inflammation. In this study, we aimed to compare established markers of inflammation to the neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio and the mean platelet volume and to assess which were the most clinically relevant. Methods: Patients who underwent cholecystectomy in our clinic between June 2012 and June 2017 were retrospectively reviewed. Study subjects were classified into two groups: Group 1, patients with acute cholecystitis and Group 2, patients without acute cholecystitis. Two groups were compared to each other in the length of hospital stay, CRP concentrations, leukocyte counts, neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), red blood cell distribution width, and the mean platelet volume. Results: The length of hospital stay was significantly longer in the Group 1 compared to the Group 2 (p<0.001). No significant differences were found between the groups in the MPV and RDW (p=0.128 and p=0.707, respectively). The NLR, PLR,leukocyte and C-reactive protein were statistically significantly higher in the Group 1 compared to the Group 2 ( all; p<0.001). Conclusion: Our study failed to demonstrate clinical relevance of RDW and MPV values as inflammation markers. We would like to emphasize that the NLR and PLR may be at least as helpful as other routine tests in determining the severity of inflammation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.titleAkut Kolesistit Tanısında İnflamasyon Belirteçlerinden Nötrofillenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranlarının C-reaktif protein Düzeyine Üstünlüğü Var mı?en_US
dc.title.alternativeIs C-reactive Protein a Superior Marker of Inflammation over the Neutrophil/Lymphocyte Ratio or Platelet/Lymphocyte Ratio in Acute Cholecystitis?en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.department-tempBalıklı Rum Hastanesi;İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel cerrahien_US
dc.contributor.institutionauthorGökçe, Aylin Hande
dc.identifier.doi10.5798/dicletip.661406
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage839en_US
dc.identifier.endpage845en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record