Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Abdurrahman Avar
dc.contributor.authorSalman, Nuran
dc.date.accessioned2021-03-31T20:26:04Z
dc.date.available2021-03-31T20:26:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2146-409X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJeU1URTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12900/47
dc.description.abstractAmaç Penisiline dirençli suşların varlığı ve çoklu ilaç direncinin ortaya çıkması pnömokokların neden olduğu enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmaktadır. Araştırmamızın amacı sağlıklı çocuklarda Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığını ve risk faktörlerini belirlemek, elde edilen suşlarda penisilin direnç oranlarını saptayarak ülkemiz verilerine katkıda bulunmaktır. ( Sakarya Tıp Dergisi 2018, 8(1):7-13 ) Gereç ve Yöntem Çalışmamız Mayıs-Haziran 2001 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi kreş-anaokulunda 175 çocuk üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya alınan çocuklar pnömokok taşıyıcılığı ve penisilin direnci için risk faktörleri açısından sorgulandı. Pnömokok olduğu tespit edilen suşlarda oksasilin diskleri kullanılarak penisilin direnci, E-test kullanılarak minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) belirlendi. Bulgular Çocukların 97’si (%55.7) erkek, 78’i (%44.6) kız idi. Yaş ortalaması 49.4±16.3 ay (Dağılım aralığı; 10-75) olarak bulundu. Alınan boğaz kültürlerinden yapılan ekimlerde 18 (%10.3) çocukta pnömokok taşıyıcılığı saptandı. Taşıyıcı olan ve olmayan çocuklar risk faktörleri açısından incelendiğinde, gruplar arasında risk faktörleri açısından istatistiksel olarak fark bulunmuyordu (p>0.05). S. pneumoniae olarak tespit edilen 18 suş penisilin direnci açısından değerlendirildiğinde 5 tanesi (%27.8) penisiline dirençli diğer 13 (%72.2) suş ise duyarlı bulundu. E-Test yöntemi ile MIC değerleri saptanan dirençli suşlardan 2 tanesinin (%11.1) orta dirençli, 3 (%16.7) tanesinin yüksek dirençli olduğu tespit edildi. Sonuç Çalışmamızda taşıyıcılık oranları bu konuda yapılan çalışmaların bir kısmına göre daha düşük bulunsa da penisilin direnci oranı önceki çalışmalara benzer bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractObjective The presence of resistant strains and the emergence of multiple drug resistance make it difficult to treat infections caused by pneumococci. The aim of this study was to determine the carriage of Streptococcus pneumoniae, risk factors in healthy children and to contribute to national data by determining penicillin resistance rates in the strains obtained. ( Sakarya Med J 2018, 8(1):7-13 ). Materials and Methods Our study was carried out on 175 children in the kindergarten of Istanbul Medical Faculty between May and June 2001. The children participating in the study were questioned for risk factors of pneumococcal carriage and penicillin resistance. Penicillin resistance was determined using oxacillin discs in the pneumococcal strains, and minimal inhibitor concentration (MIC) was determined using E-test. Results The ninety-seven (55.7%) of the children were male and 78 (44.6%) were female. The mean age was 49.4 ± 16.3 months (min-max; 10- 75). Pneumococcal carriage was detected in 18 (10.3%) of the children. There was no statistically significant difference between the groups in terms of risk factors (p> 0,05). When the 18 strains which were identified as S. pneumoniae were evaluated, 5 (27.8%) were resistant to penicillin and 13 (72.2%) were susceptible to penicillin resistance. The MIC values of the resistant strains determined by E-test method; moderate resistance was found in 2 (11.1%) strains and high resistance was 3 (16.7%). Conclusions: Although the rates of carriage in our study are lower than some of the previous studies, the rate of penicillin resistance was found similar to previous studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVirolojien_US
dc.subjectBiyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyolojien_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.titleÇocuklarda Nazofarengeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direncien_US
dc.title.alternativeNasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae in Children and Penicillin Resistanceen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.department-tempİSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ > TIP FAKÜLTESİ > Medicine Hastanesi > ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ;İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ > İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ > DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ > ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI > KLİNİK İMMÜNOLOJİ BİLİM DALIen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Abdurrahman Avar
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.journalSakarya Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record